Már nem lesz új fejezet

HA SZÜRKE 50 ÁRNYALATÁT KERESED, EZ ANNAK A KÖNYVNEK AZ ALAPTÖRTÉNETE!
NE REKLAMÁLD, HOGY A TWILIGHTBÓL ISMERTEK A NEVEK, MERT AZ ÍRÓJA EREDETILEG TWILIGHT FANFICTIONKÉNT ÍRTA MEG, TEHÁT Ő HASZNÁLTA AZ EDWARD ÉS BELLA NEVEKET, VALAMINT AZ EREDETI KARAKTEREK FIZIKA JELLEMZŐIT. HA GONDOLOD, OLVASD EL AZ ISMERTETŐT. AZÉRT VAN.

A MOTU fordítása 2013-ban befejeződött :)
2014 végén egy másik történetet kezdtünk fordítani, csak mert nekem tetszik, és mivel tetszik, úgy gondoltam, megosztom itt a történetet azzal, aki kíváncsi rá. Meg, hogy legyen élet a blogon.

2010. december 17., péntek

Huszonkettedik fejezetTöbb papírlap is volt a borítékban. A szívem hevesen vert, ahogy kivettem őket, felültem az ágyon és elkezdtem olvasni.

SZERZŐDÉS

Amely 2009. mai napjától („Hatálybalépés napja”) lép hatályba a következők között:

Mr. Edward Cullen, 60/1, Escala, Seattle, WA 98889 alatti lakos, mint „Domináns” és
Miss Isabella Swan, 1114 SW Green Street, Apartement 7, Haven Heights, Vancouver, WA 98888 alatti lakos, mint „Szolgáló” Felek.

A szerződő Felek a következők szerint egyeznek meg:

1. A következő pontokban kötelező értelmű megállapodás köttetik Domináns és Szolgáló Felek között.

Alapfeltételek

2. A Szerződés alapvető célja, hogy az Szolgáló fél felfedezhesse érzékiségének a határát biztonságosan, megfelelő tisztelettel, igényei figyelembe vételével és egészségkárosítás nélkül.

3. Domináns és Szolgáló felek beleegyeznek és tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés pontjai közös megegyezés alapján születtek, szigorúan bizalmas jellegűek és alávetik magukat jelen Szerződésben meghatározott határoknak és biztonsági előírásoknak. A határok további módosítása és a biztonsági előírások módosítása írásbeli megegyezés alapján lehetséges.

4. Domináns és Szolgáló felek egyenként szavatolják, hogy nem szenvednek szexuális jellegű, súlyos, fertőző, vagy halálos betegségben, beleértve, de nem kizárólagosan a HIV-et, a herpeszt és a Hepatitist. Amennyiben jelen Szerződés (alább meghatározott) Hatálya, vagy ennek meghosszabbítása alatt bármely szerződő Fél esetében bármilyen betegség kerül diagnosztizálásra, vagy bármilyen betegséget észlel önmagán, köteles azonnal értesíteni a másik szerződő Felet, mindennemű fizikai érintkezést megelőzően.

5. A fenti szavatosságok, megegyezések és vállalások (és minden módosítás, amely a 3. pontból adódik) alapvetőek jelen Szerződés betartásához. Ezek bárminemű megszegése azonnal hatályon kívül helyezi a Szerződést  és Felek megegyeznek, hogy teljes felelősséget vállalnak a másik Fél felé a szerződésszegés következményeiért.

6 Jelen Szerződés minden pontját a fentiek fényében alapvető fontosságúnak kell tekinteni és minden további pont forrásának a fenti, 2-5. pontokat kell tartani.

Szerepek

7. Domináns fél teljes felelősséget vállal Szolgáló fél egészségéért, továbbá a megfelelő oktatásáért, irányításáért és fegyelmezéséért. A megfelelőnek ítélt oktatás, irányítás és fegyelmezés módszertanát, helyét és időpontját Domináns fél köteles megválasztani, figyelembe véve a 3. pontban meghatározott és később esetlegesen kiegészítéssel ellátott megegyezéseket, korlátozásokat és biztonsági előírásokat.

8. Amennyiben Domináns fél fenti feltételeket, megegyezést, korlátozásokat és biztonsági előírásokat nem képes betartani, Szolgáló fél felhatalmazottnak minősül a szerződés azonnali felmondására és Domináns fél szolgálatának azonnali befejezésére előzetes bejelentés nélkül.

9. A 8. pontban meghatározott feltétel és a 2-5. pontokban meghatározott feltételek szerint Szolgáló fél köteles minden területen szolgálni Domináns felet és köteles engedelmeskedni Domináns fél minden parancsának. A 3. pontban meghatározott megegyezések, korlátozások és biztonsági előírások betartása mellett Szolgáló fél köteles kérdések és késlekedés nélkül olyan mértékű gyönyört biztosítani, amilyenre Domináns fél igényt tart. Szolgáló fél köteles kérdések és késlekedés nélkül elfogadni mindennemű oktatást, irányítást és fegyelmezést, bármely formájú is legyen az.

A Szerződés hatályba lépése és a Szerződés hatálya

10. Domináns és Szolgáló felek a Hatálybalépés napján úgy írják alá a Szerződést, hogy teljes mértékben ismeretében vannak a Szerződés tartalmának és vállalják, hogy a Szerződésben meghatározott feltételeket kivétel nélkül megtartják.

11. Jelen Szerződés három naptári hónapon keresztül érvényes a Hatálybalépés napjától számítva („Érvényességi idő”). Az Érvényességi idő leteltével Felek megtárgyalják, a Szerződés és az annak alapján tett cselekedetek kielégítőnek bizonyultak-e, és hogy mindkét szerződő Fél igényeinek megfeleltek-e. Bármelyik fél indítványozhatja a Szerződés Hatályának meghosszabbítását, akár a Szerződésben foglaltak megváltoztatásával, akár a Szerződés alapján tett cselekedetek alapján. Bármilyen meghosszabbítási megállapodás hiányában jelen Szerződés az Érvényességi idő leteltével automatikusan hatályát veszti és mindkét Fél szabadon és külön élheti tovább az életét.

Rendelkezésre állási idő

12. Szolgáló fél vállalja, hogy Domináns fél rendelkezésére áll a Szerződésben meghatározott célokra minden héten péntek délutántól vasárnap délutánig, a Domináns fél által előre megadott időpontok között („Rendelkezésre állási idő”). További Rendelkezésre állási idő ad hoc alapon közös megegyezéssel biztosítható.

13. Domináns fél fenntartja a jogot arra, hogy bármely időpontban és bármilyen okkal elbocsássa szolgálatából Szolgáló felet. Szolgáló fél bármikor kérvényezheti elbocsátását, mely felől Domináns fél belátása szerint dönthet, amennyiben Szolgáló fél 2-5., illetve 8. pontokban meghatározott jogai sérülnének.

Szerződés teljesítésének helyszíne

14. Szolgáló fél vállalja, hogy a Rendelkezésre állási időn belül, valamint megállapodás alapján más időpontokban bármikor elérhetővé teszi magát Domináns fél számára, a Domináns fél által meghatározott helyszíneken. Domináns fél biztosítja, hogy a közlekedés Szolgáló fél számára felmerülő költségeit teljes mértékben téríti.

A Szolgáltatás tartalma

15. A Szolgáltatás alább meghatározott tartalma részletes tárgyalás eredményeként kerül a Szerződésbe közös megállapodás alapján és mindkét fél által kötelező a pontos betartása a Szerződés Érvényességi idején belül. Felek megegyeznek, hogy bizonyos esetek felmerülhetnek, amelyeket jelen Szerződés nem fed le, valamint a Szolgáltatás tartalmában nem szerepelnek, továbbá a Szolgáltatás tartalmának bizonyos elemei újratárgyalhatóak. Ilyen körülmények felléptekor további pontokkal bővíthető a Szolgáltatás. Bármilyen formájú bővítés közös megegyezés alapján kell, hogy történjen, megfelelően dokumentálva és mindkét fél által aláírva. Minden bővítés a 2-5. alapvető pontok hatálya alá esik.

Domináns félre vonatkozó tartalom

15.1 Domináns fél vállalja, hogy Szolgáló fél egészségét és biztonságát mindenek felé helyezi. Domináns fél semmi szín alatt nem igényli, kéri, engedélyezi vagy követeli Szolgáló féltől, hogy részt vegyen Domináns fél mellett a 2. sz. Mellékletben meghatározott tevékenységekben vagy bármely tevékenységben, amelyet bármely fél veszélyesnek ítél. Domináns fél nem kezdeményez és nem engedélyez olyan tevékenységet, amely Szolgáló fél számára sérülést okozhat vagy kockázatot jelenthet életére. A 15. pont további alpontjai jelen feltétel mellett értendők, továbbá a 2-5. pontokban meghatározottak fényében tekintendők és betartandók.

15.2 Domináns fél saját tulajdonának tekinti Szolgáló felet a Szerződés Hatályán keresztül, hogy birtokolja, irányítsa, uralja és fegyelmezze. Domináns fél a Rendelkezésre állási időn és a megegyezés alapján meghatározott egyéb időpontokban bármely időben bármennyi időre használhatja Szolgáló fél testét szexuális vagy egyéb célokra.

15.3 Domináns fél oktatásban részesíti és tanácsokkal látja el Szolgáló felet Domináns fél megfelelő szolgálatának érdekében.

15.4 Domináns fél biztonságos és stabil körülményeket biztosít Szolgáló fél számára a megfelelő szolgálat ellátásához.

15.5 Domináns fél bármely időpontban fegyelmezheti Szolgáló felet, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy Szolgáló fél megfelelőnek tartsa szolgai szerepét és annak érdekében, hogy az elfogadhatatlan viselkedéstől eltántorítsa Szolgáló felet. Domináns fél megkorbácsolhatja, elverheti, megostorozhatja és más testi fenyítésben részesítheti Szolgáló felet, amikor jónak látja fegyelmezési céllal, saját örömére vagy bármely más okból, amelyet nem köteles indokolni.

15.6 Domináns fél biztosítja, hogy az oktatás és a fegyelmezés során Szolgáló fél fizikai állapotában nem áll be tartós olyan károsodás, amely orvosi ellátásra adhatna okot.

15.7 Domináns fél biztosítja, hogy az oktatás és a fegyelmezés módja és a fegyelmezésre használt eszközök biztonságosak, azok nem okoznak tartós vagy súlyos sérülést és semmilyen formában nem lépik túl jelen a Szerződésben foglaltakat.

15.8 Szolgáló fél betegsége vagy sérülése esetén Domináns fél ápolja Szolgáló felet, biztosítja egészségét és biztonságát, indítványozza vagy belátása szerint utasítja orvosi ellátás igénybevételére.

15.9 Domináns fél biztosítja saját egészségi állapotának sértetlenségét és szükség esetén orvosi ellátást vesz igénybe, hogy kockázatmentes körülményeket biztosítson.

15.10 Domináns fél nem adja át Szolgáló felet más Domináns felek részére.

15.11 Domináns fél korlátozhatja, megbilincselheti vagy megkötözheti Szolgáló felet annak Rendelkezésre állási idején belül vagy megállapodás szerinti egyéb időpontokban bármely okkal, bármilyen hosszú időre, Szolgáló fél egészségi állapotának figyelembe vételével.

15.12 Domináns fél vállalja, hogy az oktatásra és fegyelmezésre használt eszközöket tiszta, higiénikus és biztonságos állapotban tartja.

Szolgáló félre vonatkozó tartalom

15.13 Szolgáló fél elfogadja Domináns felet tulajdonosaként és átadja személyes szabadságát Domináns fél számára. Szolgáló fél önként lemond személyi szabadságjogairól, az önálló döntés lehetőségéről és szabad akaratáról Domináns fél javára. Szolgáló fél tudomásul veszi, hogy a Szerződés Hatálya, de különösen a Rendelkezésre állási idő alatt Domináns fél tulajdonát képezi, akivel Domináns fél tetszése szerint bánhat.

15.14 Szolgáló fél aláveti magát jelen Szerződés 1. sz. Mellékletében foglalt Szabályoknak.

15.15 Szolgáló fél Domináns fél tetszése szerint minden tekintetben szolgálja Domináns felet és képességei szerint igyekszik a legteljesebb mértékben végezni Domináns fél szolgálatát.

15.16 Szolgáló fél minden tekintetben óvja saját egészségét és amennyiben szükséges, orvosi ellátást vesz igénybe. Szolgáló fél folyamatosan tájékoztatja Domináns felet saját egészségi állapotáról és annak változásáról.

15.17 Szolgáló fél biztosítja Domináns felet, hogy tabletta formájában fogamzásgátló gyógyszert alkalmaz, és azt folyamatosan, az orvosi rendelvény szerint szedi a terhességet megakadályozandó.

15.18 Szolgáló fél kérdés nélkül elfogadja a Domináns fél által szükségesnek tartott fegyelmezést és folyamatosan figyelembe veszi saját, Domináns félhez képest vett alárendelt helyzetét.

15.19 Szolgáló fél nem érinti meg önmagát és nem okoz önmagának szexuális jellegű örömet Domináns fél jóváhagyása nélkül.

15.20 Szolgáló fél aláveti magát Domináns fél részére mindennemű szexuális tevékenységnek kérdés és ellenvetés nélkül.

15.21 Szolgáló fél aláveti magát a Domináns fél által végrehajtott ostorozásnak, elfenekelésnek, korbácsolásnak, botozásnak, elverésnek, illetve bármilyen testi fenyítésnek, késlekedés, kérdés és panasz nélkül.

15.22 Szolgáló fél nem néz Domináns fél szemébe, kivéve azon eseteket, amikor erre utasítást kap. Szolgáló fél egyéb esetekben lefelé köteles nézni, továbbá csendes és tisztelettudó magatartást tanúsít Domináns fél jelenlétében.

15.23 Szolgáló fél minden esetben tiszteletet tanúsít Domináns fél irányában. Szolgáló fél Domináns felet Uram vagy Mr. Cullen néven szólítja, illetve olyan néven, amilyenre utasítást kap.

15.24 Szolgáló fél nem érinti meg Domináns felet, amíg arra utasítást nem kap.

Tevékenységek

16. Szolgáló fél nem vesz részt olyan szexuális, illetve egyéb jellegű tevékenységben, amelyet bármely fél veszélyesnek minősít, valamint a 2. sz. Mellékletben meghatározott tevékenységekben sem.

17. Domináns és Szolgáló felek tevékenységeiket a 3. sz. Mellékletben részletezik írásos formában.

Biztonsági szavak

18. Domináns és Szolgáló felek tudomásul veszik, hogy bizonyos esetekben Domináns fél olyan utasításokat adhat, amelyek nem teljesíthetőek Szolgáló fél fizikai, mentális, érzelmi, lelki vagy egyéb sérülése nélkül abban az időpontban, amikor Domináns fél az utasítást kiadja. Ilyen körülmények fellépése esetén Szolgáló fél úgynevezett Biztonsági szavak használatát alkalmazhatja. Az utasítások és parancsok súlyosságának megfelelően két Biztonsági szó alkalmazása lehetséges.

19. A „sárga” Biztonsági szó kiejtésével Szolgáló fél felhívja Domináns fél figyelmét arra, hogy tűréshatára közelében tartózkodik.

20. A „vörös” Biztonsági szó kiejtésével Szolgáló fél felhívja Domináns fél figyelmét arra, hogy további utasítások végrehajtására már nem képes. Ennek a szónak az elhangzásakor Domináns fél azonnal és teljesen felhagy tevékenységével.

Zárszó

21. Alulírott felek elismerjük, hogy jelen Szerződés pontjait teljes mértékig elolvastuk és megértettük. A Szerződést szabad akaratunkból írjuk alá és aláírásunkkal hitelesítjük.

Domináns fél: Edward Cullen
Dátum

Szolgáló fél: Isabella Swan
Dátum

1. számú Melléklet

Szabályok

Engedelmeskedés: Szolgáló fél azonnal, gondolkodás és tartózkodás nélkül, önkéntesen engedelmeskedik minden parancsnak, amelyet Domináns fél kiad számára. Szolgáló fél mindennemű szexuális tevékenységet lelkesen és gondolkodás nélkül végez, amelyet Domináns fél alkalmasnak és kielégítőnek talál, kivéve a 2. sz. Mellékletben meghatározottakat.
Alvás: Szolgáló fél vállalja, hogy legalább éjszakánkénti 8, azaz nyolc órát alszik, amikor nincs Domináns fél közelében.
Étkezés: Szolgáló fél vállalja, hogy rendszeres étkezéssel fenntartja egészségi állapotát és jólétét. Szolgáló fél a 4. sz. Mellékletben meghatározott élelmiszert fogyasztja. Szolgáló fél gyümölcsökön kívül nem fogyaszthat élelmiszert az étkezések között.
Ruházkodás: a Szerződés Hatálya alatt Szolgáló fél a Domináns fél által jóváhagyott ruházatot viseli. Domináns fél külön fedezetet biztosít Szolgáló fél részére ruházat vásárlására, amelyet Szolgáló fél köteles felhasználni. Domináns fél ad hoc jelleggel kíséretet biztosít Szolgáló fél részére ruházat vásárlásakor. A Szerződés Hatálya alatt Szolgáló fél ékszereket köteles viselni, amennyiben Domináns fél erre utasítja, akár Domináns fél jelenlétében, akár azon kívül.
Testedzés: Domináns fél személyi edzőt biztosít Szolgáló fél részére, heti négy napra, napi egy órás foglalkozásra. A foglalkozás időpontja a személyi edző és Szolgáló fél megállapodásának tárgya. A személyi edző beszámol Szolgáló fél állapotáról Domináns félnek.
Személyi higiénia és szépség: Szolgáló fél tisztán, borotváltan és/vagy gyantázott állapotban tartja magát minden időpontban. Szolgáló fél a Domináns fél által kiválasztott kozmetikai egységet köteles látogatni és alávetni magát minden kezelésnek, amelyet Domináns fél határoz meg. A kozmetikai költségeket Domináns fél köteles fedezni.
Személyi biztonság: Szolgáló fél nem fogyaszt túlzott mértékben alkoholt, nem dohányzik és nem fogyaszt kábítószereket, továbbá nem teszi ki magát indokolatlan veszélynek.
Személyes tulajdonságok: Szolgáló fél nem lép szexuális kapcsolatba Domináns félen kívül senki mással. Szolgáló fél tudomásul veszi, hogy viselkedését Domináns fél akaratának megfelelően alakítja. Szolgáló fél tudomásul veszi, hogy kizárólagos felelősség terheli minden bűncselekményért, helytelen viselkedésért és hibás cselekedetért, amikor nem Domináns fél társaságában tartózkodik.
A fentiek megszegése esetén Domináns fél azonnali büntetést hajt végre, amelynek módját és súlyosságát Domináns fél határozza meg.

2. számú Melléklet

Kötelező, nagy súlyosságú határtevékenységek

A tevékenység nem tartalmazhat tűzzel történő cselekedetet.
A tevékenység nem vonhat magával vizelést, széklet ürítését, illetve nem alkalmazhatja ezek végtermékeit.
A tevékenység nem vonhatja magával hegyes vagy éles eszköz(ök) használatát, vágást, szúrást vagy vér folyását előidéző tetteket.
A tevékenység nem vonhatja magával gyermek(ek)kel és állat(ok)kal történő fajtalankodást.
A tevékenység nem hagyhat látható, maradandó nyomot a külső bőrfelületen.
A tevékenység nem járhat a légzés befolyásolásával.
A tevékenység nem járhat villamos váltó- vagy egyenáram alkalmazásával, továbbá a testet nem teheti ki lángoknak vagy tűzveszélynek.

3. számú Melléklet

Kötelező, enyhe súlyosságú határtevékenységek

A szerződő Felek között kötelező érvénnyel meg kell határozni a következő tevékenységek létesítésének alkalmasságát.
Az alábbiak közül melyik szexuális tevékenység fogadható el Szolgáló fél számára?
-         maszturbáció;
-         felláció;
-         cunnilingus;
-         vaginális behatolás;
-         nagy méretű tárgyak vaginális behelyezése;
-         anális behatolás;
-         nagy méretű tárgyak anális behelyezése.
Szolgáló fél számára elfogadható-e ondó lenyelése?
Az alábbiak közül melyik szexuális segédeszköz fogadható el Szolgáló fél számára?
-         vibrátor;
-         dildó;
-         anális dugó;
-         egyéb, részletezve:
Az alábbi módszerek közül melyik kötözési módszer fogadható el Szolgáló fél számára?
-         kezek összekötése elöl;
-         kezek összekötése hátul;
-         bokák összekötése;
-         térdek összekötése;
-         könyökök összekötése;
-         csukló és boka összekötése;
-         feszítő hengerekhez történő kötözés;
-         bútorzathoz történő kötözés;
-         szemek bekötése;
-         száj kipeckelése;
-         kötözés kötéllel;
-         kötözés szalaggal;
-         megkötés bilinccsel, illetve fém szorítógyűrűkkel;
-         kötözés bőrszíjjal;
-         függesztés.
Mi Szolgáló fél hozzáállása a fájdalom eltűréséhez? Osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1-es erős fájdalomtűrést, 5-ös erős fájdalomérzékenységet jelent.
1 – 2 – 3 – 4 – 5
Milyen mértékű fájdalmat óhajt Szolgáló fél elviselni? Osztályozza 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol 1-es semmilyet, 5-ös erős fájdalmat jelent.
1 – 2 – 3 – 4 – 5
Az alábbiak közül milyen módszerei elfogadhatóak Szolgáló fél számára a fájdalomkeltésnek?
-         elfenekelés;
-         elverés;
-         ostorozás;
-         botozás;
-         harapás;
-         körömszorítók;
-         genitália szorítók;
-         jég;
-         olvadt viasz;
-         egyéb, részletezve:

Szent Fasz! Az ennivalók listájának elolvasására már nem tudtam rávenni magam. Nyeltem egy nagyot, és kiszáradt szájjal újra elolvastam.

Nincsenek megjegyzések: